دکتر می خوای بهار بیاد ؟

دکتر می خوای بهار بیاد هر کی با یک شعار بیاد
یکی بگه بگم بگم بعد بره با نوار بیاد!

این بزنه تو پوز اون بعدش باهاش کنار بیاد!
هزارتومن همینجوری رو قیمت خیار بیاد!

برای چندتا رای ما دویست تا خواستگار بیاد!
یکی رو تاییدبکنن یکی براش قرار بیاد!

یک نفر طراحی کنه اون یکی با آچار بیاد!
این یکی فتنه گربشه اون یکی با دلار بیاد!

دعواکنن بلوا بشه صدای زهرمار بیاد!
قتل و آژان کشی که شد نوبت الفراربیاد!

خدا نکرده جغد جنگ پاشه به این دیار بیاد!
برای ضبط فیلم ما کلی خبرنگار بیاد!

ازدو طرف به خیک ما فشار ناگوار بیاد!
وقتی زدیم به پست هم دشمن جیره خوار بیاد!

برای ختم غائله دولت همجوار بیاد!
کشورو قسمت بکنن صدای خربیار بیاد!

چرا که ملت نتونست با هم دیگه کنار بیاد!
بهارمون خزون بشه بازم می خوای بهاربیاد؟!

/ 0 نظر / 29 بازدید